Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely 4H:ssa

Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden ja asiakkaiden henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistys hallinnoi ja ylläpitää alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekkäisiä, sillä henkilörekisterit määräytyvät kerättyjen henkilötietojen sekä henkilötietojen keräämisen laillisen perusteen mukaan. Tietosuojaselosteesta käy ilmi, miten henkilötiedot on kerätty, miten niitä säilytetään sekä kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi.

Mikäli haluat erota yhdistyksen jäsenyydestä, ole hyvä ja päivitä omat tietosi oma.4h.fi -jäsensivulla tai ilmoita erostasi 4H-yhdistykseen sähköpostitse lempaala@4h.fi.


PIRKKALA-LEMPÄÄLÄN 4H-YHDISTYKSEN YLEINEN TIETOSUOJASELOSTE


Tietosuojaseloste: Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistyksen toimintoihin (yleinen)
Pvm:                      29.5.2018
Viite:                      Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Nimi:                      Riina Markkola, Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistys ry

Sähköposti:        lempaala@4h.fi                                  
Puhelin:                050 3222749


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä esim. työn tai toimintojen suorittamiseen ja toteuttamiseen. Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistys ry:n rekisterit ovat jäsenrekisteri, asiakasrekisteri, luottamustoimet yhdistyksessä sekä kerho-, leiri-, kurssi- ja tapahtumailmoittautumiset.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä 4H-yhdistyksen arkistointi- ja hallintosääntöjä sekä hankkeiden puitteissa olevien henkilötietojen käsittelyssä myös maaseutuviranomaisen määräyksiä. (Lisäksi Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014 ja Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 1174/2014).


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät


Rekisterit sisältävät seuraavia henkilötietoja:

 • Jäsenet: Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, huoltajan tiedot ja sähköpostiosoite sekä kuvauslupa.  Lue lisää 4H-liiton jäsenrekisterin tietojasuojaselosteesta.
 • Kerholaiset: Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, huoltajan tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat sekä kuvaus-, kuljetus- ja julkaisuluvat)
 • Kurssilaiset, leiriläiset ja retkeläiset: Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite (nuori), huoltajan yhteystiedot sekä ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat sekä kuvaus- ja julkaisuluvat).
 • Työntekijät: Yhteystiedot, sähköpostiosoite, tilinumero sekä verotiedot ja verokortti. Työsopimus ja verokortti skannataan sähköiseen kirjanpitojärjestelmään, johon on myös kirjanpitäjällä pääsy.
 • Asiakkaat: Nimi, osoite, puhelinnumero, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus) sekä 4H-kotipalvelussa välttämättömimmät terveystiedot, jotka tulee ottaa huomioon ja laskutusosoite mikäli eri kuin palvelun toimitusosoite.
 • Palstaviljelijät: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Kouluyhteistyö: Etu- ja sukunimi. Muita tietoja tarvittaessa, esimerkiksi virallisen opintopisteytetyn todistukseen tarvitaan henkilötunnus.


Tietojen säilytysaika ja/tai säilytysajan määräytymisperusteet

Säilytämme kerättyjä henkilötietoja vain sitä varten kerätyn toiminnan ajaksi*.  Paitsi;

 • Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten. Osallistujalistoissa on vähintään osallistujan nimi, mutta tilastosta riippuen allekirjoitus sekä ikä/syntymävuosi tai muita tärkeimpiä tilastointitietoja. Noudatamme 4H-yhdistyksen arkistointi- ja hallintosääntöjä sekä hankkeiden puitteissa olevien henkilötietojen käsittelyssä myös maaseutuviranomaisen määräyksiä.


 • Kesätyöhaussa säilytämme työnhakulomakkeita nuoren työllistymisen ajan.
 • Työntekijöiden työsopimuksia ja tuntilistoja säilytetään arkistointisäännön mukaisesti.
 • Kertaluontoisten työpalvelutilausten henkilö- ja työnsuoritustiedot säilytetään arkistosäännön mukaisesti. Satunnaisten, mutta toistaiseksi jatkuvien tai säännöllisten työpalvelutilaajien yhteystiedot ja työnsuoritustiedot säilytetään siihen asti kunnes ne pyydetään poistettavan.
 • Jäsentiedot säilytämme niin kauan kuin jäsen eroaa tai kun hän pyytää tietonsa poistettavan.
 • Rekisterit pidetään ajan tasalla sitä mukaa kuin muutospyyntöjä tulee, muutoin noin vuosittain.

*Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Henkilö itse, hänen huoltaja/lähiomainen tai kotihoidon edustaja puhelimitse tai sähköpostilla.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Pirkkala-Lempäälän 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät vain Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistyksen työntekijät sekä ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain sen verran kuin on välttämätöntä toiminnan suorittamista varten ja vain asianomaisten suostumuksella.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.