Henkilötietojen käsittely

Pirkkala-Lempäälän 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden ja asiakkaiden henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja toiminnasta tiedottamiseen. Lähetämme jäsenille n. kerran-kaksi vuodessa jäsenkirjeen sähköpostitse. Lisäksi tiedotamme kerholaisten vanhemmille kerhokaudesta, sekä kerhojen ilmoittautumisista niin ikään sähköpostitse. Duuniringin asiakkaiden yhteystietoja käytämme työtilauksen toteuttamiseen, sekä työn laskutukseen. Emme luovuta tietoja eteenpäin.


TIETOSUOJASELOSTE pirkkalan-lempaalan.4h.fi  -sivujen kautta kerättäviin tietoihin 
Pvm: 16.5.2018 
Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

Rekisterinpitäjä 
Nimi: Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistys ry. 
Osoite: Turkkirata 12, 33960 Pirkkala 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Nimi: Toiminnanjohtaja Riina Markkola 
Osoite: Turkkirata 12, 33960 Pirkkala 
Sähköposti: riina.markkola (a) 4h.fi 
Puhelin: 050 3222 749 

Rekisterin nimi : Nettisivujen pirkkalan-lempaalan.4h.fi kautta kerättävät tiedot 
1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille ja kursseille 
2) Työhakemukset 
3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 
1) Kerhojen, leirien ja kurssien ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito 
2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys 
3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet. 
Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto ja työnvälitys. 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät


Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: 
1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat) 
2) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet 
3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus) 

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet 

1)Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten. 
2)Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse. 
3)Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä. 
Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan) 
Henkilöiden itse täyttäessä tiedot pirkkalan-lempaalan.4h.fi nettisivujen lomakkeilla 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja käytetään vain Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. 

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.